HOME | About | Showroom | News | F.A.Q | Contact Us | Register
 
 
 
 
F.A.Q.
Thai|English
 
ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้า yaguso ต้องทำอย่างไรบ้าง (สำหรับลูกค้าใหม่)
1. Fax เอกสารต่างๆ ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนการค้า
2. เงื่อนไขการชำระเงิน คือ ชำระก่อนส่ง

การรับประกันสินค้าของ yaguso มีระยะเวลานานเท่าใด
ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน website จะใช้เวลาในการจัดส่งกี่วัน
ระยะเวลาในการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 วันทำการ
ระยะเวลาในการจัดส่งต่างจังหวัด 3-4 วัน (ขึ้นกับระยะทางการขนส่ง)
 
Copyright : www.yaguso.com | Terms Of Use | Privacy Statement